Izterjava dolgov

Izterjava dolgov je v sodobnem svetu pogosto med posamezniki neizogiben del odnosov, ki zahtevajo premišljeno taktiko za uspešno izterjavo dolgov: poleg pravnega tudi finančni načrt dolžnikov za uspešno poplačilo upnikov. Aktivno ozaveščamo stranke o odgovornem ravnanju na področju financ.

Zastopanje upnikov

Terjatve upnikov uveljavljamo sodno in izvensodno, na osnovi temeljite analize primera, ki nam omogoča izbiro najustreznejšega pristopa, vključno:

 • s preverbo premoženjskega in finančnega stanja ter plačilne sposobnosti dolžnika: ki vključuje pregled transakcijskih računov, nepremičnin, vozil, registriranih delovnih strojev in opreme, vrednostne papirje, poslovne deleže v gospodarskih družbah ter drugo premoženje večje vrednosti.
 • s sestavo pravnega mnenja o možnostih in načinih uveljavitve terjatve ali njenega zavarovanja.
 • s pripravo zunajsodnega opomina pred izvršbo: dolžnika aktivno obveščamo o njegovi obveznosti za plačilo terjatve, pri čemer mu določimo primeren rok za izvedbo plačila in ga podrobno seznanimo s posledicami, ki nastanejo ob morebitnem neplačilu.
 • s pogajanji in pripravo sporazumov: vodimo pogajanja, s katerimi usklajujemo optimalne pogoje in dodatne roke za izpolnitev obveznosti. Temu sledi priprava ustreznega sporazuma o odplačevanju dolga in izpolnjevanju obveznosti.
 • z zavarovanjem za izpolnitev obveznosti: zaradi zagotavljanja ustrezne zaščite pravic strank s pravnimi instrumenti pripravimo ustrezno zavarovanje, kot je izvršilni naslov z neposredno izvršljivostjo, zastavna pravica na premičninah, hipoteka, poroštvo, menica, bančna garancija in izvršnica.
 • s sestavo in vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova ter vodenjem izvršilnega postopka.
 • s sestavo in vložitvijo odgovora na ugovor dolžnika zoper predlagano izvršbo.
 • z zastopanjem v sodnih postopkih: zastopamo upnika pred sodiščem po vloženem ugovoru dolžnika zoper sklep o izvršbi.
 • s sestavo in vložitvijo tožbe za izpolnitev denarne ali nedenarne terjatve: upniku z vloženo tožbo in zastopanjem pred sodiščem omogočimo, da pridobi izvršilni naslov za nadaljnji postopek izterjave, kadar upnik ne razpolaga niti z izvršilnim naslovom niti z verodostojno listino.
 • s sestavo in vložitvijo začasnih in predhodnih odredb za zavarovanje denarne ali nedenarne terjatve: v izogib nevarnosti, da dolžnik ne izpolni obveznosti, za naše stranke pripravimo ustrezno zavarovanje njihovih terjatev z začasnimi in predhodnimi odredbami, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji.
 • s spremljanjem izpolnjevanja obveznosti: spremljamo redno izpolnjevanje obveznosti in v primeru kršitve oziroma neizpolnitve obveznosti sprožimo ustrezne postopke za uveljavitev zavarovanj s ciljem, da se izpolnijo obveznosti do upnika.
 • s prijavo na inšpekcijske organe in sprožitvijo kazenskega postopka: če ravnanje dolžnika izpolnjuje zakonske znake prekrška ali celo kaznivega dejanja, dolžnika prijavimo pristojnim inšpekcijskim organom in državnemu tožilstvu.

Učinkovit izid procesa izterjave dosežemo s strategijo, ki jo oblikujemo z uporabo vseh razpoložljivih izvršilnih sredstev, hkrati pa skrbimo za celostno pravno zaščito interesov in pravic naših strank. Natančno spremljamo gibanje premoženja in morebitne taktike dolžnikov, kar nam omogoča, da smo v postopku izterjave in poplačila dolga naši stranki uspešni.

Zastopanje dolžnikov

V situacijah, ko se dolžniki soočajo z uveljavljanjem terjatev, ki jih upniki terjajo preuranjeno ali neutemeljeno, skrbno preučimo vse relevantne okoliščine primera. Glede na sredstvo uveljavljanja terjatve:

 • pripravimo pravno mnenje o ugovorih zoper terjatev: s katerimi se izkazuje neutemeljenost terjatve ali nepravilnost pri uveljavljanju le-te,
 • sestavimo zavrnilni odgovor na zunajsodni opomin pred izvšbo,
 • sestavimo in vložimo ugovor zoper sklep o izvršbi,
 • sestavimo in vložimo odgovor na tožbo in zastopamo stranko v nadaljnjem sodnem postopku,
 • predlagamo in zastopamo dolžnika v postopku proti upniku z nasprotno izvršbo.

Naše zastopanje dolžnikov temelji na uporabi vseh pravno dopustnih ugovorov in pravnih sredstev, s katerimi preprečimo neupravičene izterjave obveznosti.

Sorodne vsebine

»Ne«pravočasno izplačilo regresa zaradi nelikvidnosti delodajalca

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, najkasneje do 1. julija tekočega...

Vpliv vremenske ujme na izpolnitev gospodarskih pogodb: Analiza instituta pogodbene kazni in doktrina višje sile

V času vse pogostejših vremenskih ujm in globalnih sprememb se slovensko gospodarstvo v praksi sooča...

Sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1)

Dne 29.09.2022 je bil sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1). Potrošnik po novem nima...