Odškodnina, zavarovalnina in poravnava

Moč zahtevka je ključna za pravično odškodnino. Naša kreativnost na tem področju presega ustaljene meje, saj vsak zahtevek obravnavamo kot edinstven izziv. Pravno strokovnost združujemo z inovativnimi pristopi za dosego optimalnih rezultatov pri reševanju odškodninskih in zavarovalnih zahtevkov ter pri sklepanju poravnav.

Kadar je poravnavo škode za stranko mogoče doseči brez sodne intervencije, z ustreznim zahtevkom, od odgovorne osebe zahtevamo plačilo odškodnine oziroma od zavarovalnice zahtevamo plačilo odškodnine ali zavarovalnine. Kadar je to smiselno, stranko zastopamo in poskrbimo za sklenitev zunajsodne ali sodne poravnave, s katero  dosežemo najhitrejšo rešitev spora.

Odškodninski zahtevki proti povzročiteljem škode 

Proti povzročiteljem škode vložimo poziv za plačilo odškodnine. Povzročitelja škode z obrazloženim pozivom pozovemo k plačilu odškodnine, s katerim mu pojasnimo pravne in finančne posledice neplačila obveznosti do naše stranke. Če povzročitelj svoje obveznosti do naše stranke ne izpolni, stranko zastopamo in zanjo vložimo tožbo pri pristojnem sodišču.

Kadar ima povzročitelj škode odgovornost ustrezno zavarovano pri zavarovalnici, zahtevek uveljavljamo tudi pri zavarovalnici. 

Odškodninski zahtevki in zahtevki iz naslova zavarovalnine proti zavarovalnicam

Ob nastopu škodnega dogodka ves čas uveljavljanja izvensodnih ali sodnih zahtevkov proti zavarovalnici sodelujemo s strankami:

 • Odškodninski in zavarovalni zahtevki pri zavarovalnici: s skrbno pripravljeno dokumentacijo in aktivnim sodelovanjem z zunanjimi strokovnjaki za oceno škode aktivno uveljavljamo odškodninske zahtevke in zahtevke za izplačilo zavarovalnine pri zavarovalnicah. Vlagamo zahtevke za povračilo premoženjske in nepremoženjske škode, zlasti za plačilo odškodnine za telesne poškodbe, v primeru prometne nesreče, poškodbe pri delu, zdravniške napake ter plačilo zavarovalnine iz nezgodnega zavarovanja in premoženjskega zavarovanja.
 • Pritožbe pri pritožbeni komisiji zavarovalnice: ko zavarovalnica ne realizira svojih zakonskih ali pogodbenih obveznosti do zavarovancev, dosledno ukrepamo z vložitvijo pritožbe pri kompetentni pritožbeni komisiji. Naš cilj je stranki zagotoviti celotno izplačilo zavarovalnine, ki ji pripada.
 • Sodni spori proti zavarovalnici: ko zavarovalnica neupravičeno odkloni izplačilo ali kadar je izplačilo nezadostno, po pooblastilu stranke sprožimo sodni spor nasproti zavarovalnici in prevzamemo aktivno vlogo pri uveljavljanju strankinih pravic. Naša vloga obsega pravno zastopanje, pridobivanje ustrezne dokazne podlage ter izvajanje drugih pravnih ukrepov.

Temeljni obliki pravno priznane škode sta:

 • Premoženjska škoda: vključuje vsak poseg v premoženjsko sfero drugega in se manifestira kot navadna škoda, kjer gre za razliko med premoženjem pred in po škodnem dogodku, ter kot izgubljeni dobiček, ki predstavlja zmanjšanje oškodovančevega premoženja zaradi preprečitve povečanja le tega.
 • Nepremoženjska škoda: je sestavljena iz telesnih bolečin, duševnih bolečin zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti, okrnitve svobode, okrnitve osebnostne pravice in smrti bližnjega ter strahu.

Tipični primeri škodnih dogodkov:

 • Prometne nesreče: prometna nesreča predstavlja škodni dogodek, ki za povračilo škode omogoča več zahtevkov. Mednje spada restitucija materialne škode, ki izhaja iz poškodb vozila, povračilo stroškov za začasno zamenjavo oziroma najem drugega vozila in kompenzacija za škodo, ki izvira iz zmanjšanja tržne vrednosti vozila. Nemalokrat so posledice prometne nesreče tudi telesne in duševne bolečine, strah, ki ga oškodovanec utrpi ob škodnem dogodku, zmanjšanje življenjskih aktivnosti in skaženost, zaradi katerih so udeleženci prometnih nesreč upravičeni do povračila škode.
 • Poškodbe pri delu: v večini situacij je za škodo, ki nastane delavcu med opravljanjem dela, odgovoren delodajalec že zato, ker se ukvarja z nevarno dejavnostjo. Stranke zastopamo v sporih proti delodajalcu.
 • Škoda na premoženju (hiša, stanovanje, naprave …): z vložitvijo zahtevkov iz naslovna premoženjskega zavarovanja stranki omogočimo, da v primeru materialne škode, izgube ali drugega škodnega dogodka pridobi ustrezno finančno nadomestilo ali povračilo finančnih izgub.
 • Telesne poškodbe z zahtevki iz naslova nezgodnega zavarovanja stranki v primeru nezgode ali pa njenim družinskim članom v primeru smrti stranke omogočamo večjo finančno in socialno varnost.
 • Zdravniške napake: kadar ravnanje zdravnika ni v skladu z zahtevami zdravstvene doktrine in je poslabšanje pacientovega zdravja posledica njegovega nepravilnega ravnanja ali opustitve dolžnega ravnanja, je pacient upravičen do povračila škode.

V kontekstu tovrstnih zahtevkov, ki jih stranke neposredno naslavljajo na subjekte, odgovorne za povzročeno škodo oziroma na zavarovalnice, opažamo naraščajoč trend zavrnitev odgovornosti in omejevanja izplačil, primernih odškodnin in zavarovalnin. Zaradi kompleksnosti pravnih postopkov in potrebe po pravni analizi se kaže vse večja pomembnost našega posredovanja, saj zagotavljamo pravilno pravno interpretacijo, učinkovito pravno zastopanje ter poudarek do pravično izplačanih odškodnin v skladu z zakonodajnimi okviri in sodno prakso.

Pregled splošnih pogojev zavarovalnih pogodb 

Skrbimo za seznanitev z vsebino splošnih pogojev zavarovalnih pogodb. Strankam svetujemo in izvedemo skrben pregled in analizo splošnih pogojev (t. i. »drobni tisk«) še pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, saj je celovito razumevanje vsebine leteh zavedanje o tem, v katerih primerih je zavarovalno kritje izključeno ali omejeno, kar je ključno za izplačilo in višino izplačila zavarovalnine ob nastanku zavarovalnega primera. Temeljito analizo splošnih pogojev izvedemo tudi po nastanku zavarovalnega primera, s čimer pridobimo celovit vpogled in oceno o dejanski višini izplačila odškodninskega ali zavarovalnega zahtevka.

Poravnava

Poravnava je pravno urejen dogovor, s katerim se doseže medsebojno soglasje glede rešitve spornega ali negotovega pravnega razmerja. Pristop naše odvetniške pisarne je pri  sklepanju sodnih in zunajsodnih poravnav v celoti usmerjen v izpolnitev interesov naših strank. Poravnavo sklepamo zgolj po jasno opredeljenih ciljih in interesih stranke. Pri doseganju cilja, da stranka dobi najvišje izplačilo,  izvajamo storitve, in sicer:

 • pravno svetovanje o možnosti sklenitve poravnave, o njenih prednostih in morebitnih tveganjih,
 • analizo optimalnih pogojev za stranko v primeru sklenitve sodne ali zunajsodne poravnave,
 • sestavo poravnalnih predlogov,
 • pogajanja z nasprotno stranko ali njenimi zastopniki, s ciljem doseganja kompromisne rešitve,
 • zastopanje pred sodiščem v primeru sklenitve sodne poravnave,
 • spremljanje izvajanja poravnalnih sporazumov, vključno z vsemi pogoji in obveznostmi.

Z uporabo inovativnih strategij pri uveljavljanju zahtevkov si prizadevamo za optimizacijo izplačil škode, s tem pa prevzemamo vodilno vlogo v procesu, pri čemer je naš cilj, da za  stranko zagotovimo maksimalno izplačilo.

Sorodne vsebine

Vpliv vremenske ujme na izpolnitev gospodarskih pogodb: Analiza instituta pogodbene kazni in doktrina višje sile

V času vse pogostejših vremenskih ujm in globalnih sprememb se slovensko gospodarstvo v praksi sooča...

Sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1)

Dne 29.09.2022 je bil sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1). Potrošnik po novem nima...
Krištof & Brečko Advokatura