Stvarno, nepremičninsko, zemljiškoknjižno ter stanovanjsko pravo

Strokovno svetovanje

V okviru naših storitev strankam nudimo celostno strokovno svetovanje v okviru prometa z nepremičninami, v lastninskih sporih, v postopkih vzpostavitve etažne lastnine, v najemniških sporih ter medsebojnih stanovanjskih razmerjih. 

V sklopu teh storitev sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki kot npr. notarji, sodnimi prevajalci, izvedenci/cenilci, geodeti, arhitekti.

Naše storitve tako zajemajo predvsem:

  • sestava pogodb in drugih listin za prenos ali obremenitev lastninske pravice, ustanovitev/ukinitev služnostne pravice, hipoteke, stavbne pravice, realnih bremen, ustanovitev etažne lastnine  
  • vpisi v zemljiško knjigo in urejanje zemljiške knjige, uskladitev zemljiškoknjižnega vpisa z dejanskim stanjem pravic na nepremičnini
  • pravno svetovanje in zastopanje strank v medsebojnih razmerjih glede lastninske pravice, služnostne ali druge pravice na nepremičninah
  • izvensodno ali sodno zastopanje in svetovanje strankam v primeru sporov o lastninski pravici, služnostih, nujne poti ali drugih pravicah na nepremičninah, zastopanje v primeru sosedskih sporov
  • priprava predlogov in zastopanje v postopku za delitev solastnine (razdelitev v naravi, civilna delitev s prodajo ali vzpostavitev etažne lastnine)
  • priprava predlogov in zastopanje v postopku za vzpostavitev etažne lastnine in v postopku za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi (postopki po ZVETl-1)
  • svetovanje v najemnih razmerjih in sestava najemne pogodbe za stanovanja ali poslovne prostore, zastopanje strank v primeru sporov iz najemnih razmerjih
  • svetovanje in zastopanje v medsebojnih stanovanjskih razmerjih v večstanovanjski stavbi med stanovalci, upravnikom, hišnikom, nadzornim odborom stavbe ter tretjimi izvajalci storitev (npr. gradbeniki, obrtniki), priprava glasovnic za zamenjavo in določitev novega upravnika, glasovnic za sprejem sklepov etažnih lastnikov za posle upravljanja.

Potrebujete pomoč?

Smo odvetniška pisarna z ekipo izkušenih pravnih strokovnjakov, ki profesionalno, predano in odzivno svetujemo ter zastopamo gospodarske in fizične subjekte pri dosegi njihovih poslovnih ciljev in jim zagotavljamo celostno rešitev kompleksnih pravnih situacij.

01 292 66 00 info@kristofbrecko.si