Predporočna pogodba in razveza zakonske zveze

S sklenitvijo premoženjskih pogodb stremimo k pošteni razdelitvi premoženja ter jasni določitvi pravic in obveznosti. Cilj je oblikovati pravične, uravnotežene in prilagojene pogodbene pogoje, ki odražajo pričakovanja in cilje zakoncev tako pred začetkom zakonske zveze kot tudi v času skupnega življenja,  po morebitni razvezi ali smrti enega od zakoncev.

Da lahko v polni meri zastopamo interese naših strank, se osredotočamo na ugotovitev in razmejitev skupnega premoženja od posebnega premoženja zakoncev, ki ga določa zakoniti premoženjskopravni režim. Kadar želijo stranke doseči obravnavo njihovega premoženja tako, da se predpisan zakoniti premoženjskopravni režim ne bo upošteval, strankam svetujemo in zanje sestavimo predporočne pogodbe oziroma pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema ter druge mogoče sporazume med zakonci.

Predporočna pogodba

Sklenitev predporočne pogodbe ali pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema je modro dejanje pri načrtovanju skupne prihodnosti, s sklenitvijo katere zagotovimo jasnost in predvidljivost premoženjskih pravic in obveznosti zakoncev, še zlasti v primeru razveze zakonske zveze ali v primeru smrti enega od zakoncev.

S pripravo ustrezne vsebine predporočne pogodbe bodočima zakoncema omogočimo oblikovanje premoženjskega režima, ki najbolje odraža njune individualne želje, potrebe in pričakovanja. V pogodbi vnaprej opredelimo premoženjske odnose bodočih zakoncev, ki vključujejo:

 • razmejitve med posebnim in skupnim premoženjem,
 • načine razdelitve skupnega premoženja ob koncu zakonske zveze ali v primeru smrti,
 • pogoje za preživnino zakonca ter
 • ureditev dedovanja.

Poleg zagotavljanja večje pravne varnosti med zakoncema predporočna pogodba omogoča tudi prilagodljivost pri oblikovanju pravnih odnosov, s čimer vplivamo na stabilnost in trajnost razmerja med zakoncema.

Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki jo skleneta bodoča zakonca, učinkuje z dnem sklenitve zakonske zveze ali pa s tistim dnem po sklenitvi zakonske zveze, ki ga bodoča zakonca določita v pogodbi o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. Ker so za veljavnost takšne predporočne pogodbe pred sklenitvijo lete potrebni številni koraki, med drugim za stranke:

 • identificiramo premoženje drugega zakonca, saj morata biti zakonca s premoženjem drug drugega seznanjena pred sklenitvijo predporočne pogodbe,
 • v sodelovanju s strokovnjaki podamo oceno premoženja drugega zakonca,
 • pripravimo pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij in
 • predlagamo vpis pogodbe v register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij.

Sporazumi med zakonci 

Med trajanjem zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti se pogosto postavi ključno vprašanje o razmejitvi med skupnim in posebnim premoženjem, kar terja proaktivno ukrepanje. V teh primerih je smiselno, da zakonca že med trajanjem zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti skleneta sporazum, s katerim natančno določita obseg skupnega premoženja in definirata njuno posebno premoženje.

S sklenitvijo predhodnih sporazumov o določitvi premoženjskih razmerij med zakoncema se učinkovito zmanjšuje tveganje za nastanek potencialnih pravnih sporov ob prenehanju zakonske zveze. S tem ustvarimo pravno jasnost, kar prispeva k preprečevanju morebitnih razhajanj med zakoncema in omogoča boljše razumevanje premoženjskopravnih vprašanj.

V sodelovanju s strokovnjaki za vrednotenje posameznih vrst premoženja identificiramo in ovrednotimo skupno premoženje zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ki ga sestavljajo predvsem:

 • nepremičnine,
 • poslovni deleži v družbah z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), delnice v delniških družbah (d.d.),
 • finančna in druga premoženjska sredstva,
 • motorna vozila,
 • druge premičnine (delovni stroji, pohištvo, oprema, umetnine in podobno).

Po identifikaciji skupnega premoženja v največji meri odločno zasledujemo interese naših strank od faze pogajanj do sklenitve sporazuma oziroma končne sodne odločbe in zanje sestavimo:

 • Sporazum o določitvi skupnega in posebnega premoženja: preučimo vse dejanske okoliščine, dohodke, prispevek obeh zakoncev k nastanku in ohranitvi skupnega premoženja in pripravimo sporazum med zakoncema, s katerim se jasno določi, katero premoženje (nepremičnine, premične stvari, denar ali druge pravice) spada med skupno premoženje obeh zakoncev in katero premoženje predstavlja posebno premoženje enega od zakoncev. Tovrstne sporazume zakoncema pripravimo že med trajanjem zakonske zveze, da si razjasnita, s katerim premoženjem lahko prosto razpolagata in ga uporabljata brez soglasja drugega zakonca, in za katero premoženje velja režim skupnega upravljanja. Sporazume pa svetujemo in pripravimo tudi po razvezi zakonske zveze, ko je potrebno skupno premoženje bivših zakoncev identificirati, določiti deleže in ga razdeliti.
 • Sporazum o določitvi deležev na skupnem premoženju: pripravimo ga že v času trajanja zakonske zveze ali po razvezi, pri tem upoštevamo neenak doprinos, prihodek ali vložek enega izmed zakoncev v skupno premoženje, s čimer v premoženjskih razmerjih dosežemo uravnoteženost in zagotovimo, da posamezni prispevki in naložbe natančno odražajo vložene deleže vsakega izmed zakoncev.
 • Sporazum o razdelitvi skupnega premoženja: pripravimo ga ob prenehanju ali že med trajanjem zakonske zveze. Nepremičnine, premične stvari, pravice in denar, ki so zajeti v sporazumu, postanejo posebno premoženje enega ali drugega od zakoncev in zanje več ne velja režim skupnega premoženja.
 • Sporazum o preživnini: za zakonca pripravimo sporazum o preživnini za primer razveze zakonske zveze že ob sklenitvi zakonske zveze, med njenim trajanjem ali ob razvezi.
 • Sodni predlog za razdelitev skupnega premoženja: če med bivšima zakoncema ni doseženega sporazuma o načinu delitve skupnega premoženja, identificiramo obseg skupnega premoženja in deleže na skupnem premoženju ter pripravimo predlog za delitev, ki zasleduje interese naših strank pri delitvi. Če med bivšima zakoncema ni soglasja o obsegu skupnega premoženja ali deležev na skupnem premoženju, pripravimo ustrezno tožbo.
 • Tožba za določitev obsega skupnega premoženja in določitev deležev na skupnem premoženju: Če zakonca ne skleneta sporazuma glede obsega skupnega premoženja in deležev na skupnem premoženju, pripravimo ustrezno tožbo ali odgovor na tožbo, v katerih upoštevamo celosten dejanski prispevek k nastanku skupnega premoženja, ki vključuje dohodke in delo vsakega od zakoncev, vzajemno pomoč, varstvo in vzgojo otrok ter opravljanje obveznosti v skupnem gospodinjstvu, skrb za dom, ter druge oblike prispevkov pri nastajanju in ohranjanju skupnega premoženja, z namenom doseči pravično delitev skupnega premoženja, ki sta ga ustvarila zakonca med njuno življenjsko skupnostjo.

Sklenitev pogodbe o premoženjskopravnih razmerjih med zakoncema svetujemo še posebej takrat, kadar je prispevek enega od zakoncev večji zaradi višjih dohodkov ali zaradi prispevka posebnega premoženja enega od zakoncev v skupno premoženje, saj se jasno določi obseg in deleži na skupnem premoženju v času njegovega nastanka. Kasnejše ugotavljanje obsega in deležev na skupnem premoženju, zlasti ob razvezi zakonske zveze, je pogosto zaradi časovne oddaljenosti dogodkov povezano s slabšimi možnostmi za ugotavljanje višjega prispevka enega od zakoncev k nastanku skupnega premoženja. Poleg tega svetujemo sklepanje pogodb o premoženjskopravnih razmerjih iz povsem pragmatičnega razloga, saj imata zakonca ob sklenitvi tovrstnih pogodb jasno razdelano medsebojno premoženjsko situacijo, ob razvezi pa si zase in za svoje potomce prihranita čas in denar za morebitne sodne spore, ki bi utegnili slediti iz tega naslova. 

Razveza zakonske zveze

S strokovnim in individualnim pristopom do naših strank obvladujemo stresne in čustveno napete situacije, ki spremljajo postopek razveze zakonske zveze ali razpad zunajzakonske skupnosti. Stranke zastopamo in zanje pripravimo potrebne zunajsodne sporazume ali predloge za obravnavanje pred sodiščem:

 • sporazum zakoncev o razvezi zakonske zveze,
 • sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši,
 • sporazum o delitvi skupnega premoženja,
 • sporazum o usodi najetega stanovanja,
 • sporazum o preživljanju zakonca,
 • sodni predlog ali tožba na razvezo zakonske zveze.

Razveza zakonske zveze je kompleksen postopek, ki poleg formalne razveze terja tudi temeljito ureditev drugih medsebojnih razmerij med zakoncema. Kot ključne našim strankam zagotavljamo naslednje storitve za ureditev le-teh, in sicer:

 • Tožba nepreskrbljenega zakonca na plačilo preživnine: za nepreskrbljenega zakonca, ki nima sredstev za preživljanje in brez svoje krivde ni zaposlen, pripravimo tožbo, s katero terja od drugega zakonca preživnino že v postopku za razvezo zakonske zveze, lahko pa tudi kasneje, s posebno tožbo, ki jo mora vložiti v enem letu od pravnomočno razvezane zakonske zveze.
 • Tožba zaradi stanovanjskega varstva ob razvezi: stranke zastopamo v sodnih postopkih ob razvezi zakonske zveze, v katerih se zahteva prepustitev najemniškega stanovanja v uporabo enemu zakoncu, če tako zahtevajo koristi otrok, upoštevajo pa se tudi stanovanjske potrebe zakoncev in njuni upravičeni interesi.
 • Tožba zaradi vračanja daril: pravno svetujemo in zastopamo v okviru sodnih sporov, ki izhajajo iz obveznosti razvezanih zakoncev za vračanje daril. Navedena obveznost se nanaša na restitucijo daril, ki sta si jih zakonca medsebojno podarila, s posebnim poudarkom na tistih darilih, ki niso v skladu s premoženjskimi razmerami darovalca.

Varstvo pravic otrok

Ob razvezi zakonske zveze ali razpadu zunajzakonske skupnosti ustrezno poskrbimo za zaščito pravic in otrokovih koristi, predvsem mladoletnih otrok. Pripravimo ustrezne sporazume ali pa zaščitimo pravice otrok v okviru sodnega varstva tako, da ima otrok poleg zagotovljenega varstva in vzgoje zagotovljeno tudi ustrezno preživljanje oziroma stike s tistim od staršev, pri katerih ne bo živel v skupnem gospodinjstvu, oziroma z drugimi osebami, kot so babice in dedki ter drugi.

Naš cilj je vzpostaviti pravično in uravnoteženo delitev premoženja ter preprečiti potencialne pravne spore. Naša predanost sega v pravno urejanje premoženjskih razmerij med zakoncema ali med zunajzakonskima partnerjema še pred ustanovitvijo življenjske skupnosti. Intenzivno se angažiramo tudi v kontekstu natančne in pravno skladne ureditve premoženjskih razmerij med trajanjem zakonske zveze in po njenem prenehanju.

Sorodne vsebine

Ukinitev zaščitenih kmetij

S spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih ZKZ-G (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29.03.2022)...
Krištof & Brečko Advokatura