Nepremičnine

Pomoč pri nakupu in prodaji

Prodaja/nakup, darilo, dednopravni prenosi

Strankam svetujemo ter nudimo pravne storitve v celotnem postopku prenosa lastninske pravice v primeru prodaje/nakupa ali v drugih primerih prenosa npr. z darilno pogodbo ali v primerih prenosov z dednopravnimi posledicami s pogodbo o dosmrtnem preživljanju, preužitkarsko pogodbo ali izročilno pogodbo.

Storitve vključujejo sestanke, pogajanja in zastopanje strank z ostalimi pogodbenimi strankami, pripravo/usklajevanje/pregled pogodb, davčno svetovanje, pridobivanje soglasij/odobritev pravnih poslov s strani državnih in drugih organov (npr. pri kmetijskih zemljiščih), vpisovanje pravic v zemljiški knjigi.

V sklopu poslov z nepremičninami nudimo strankam tudi zastopanje in sklepanje tovrstnih poslov preko notarsko overjenega pooblastila (npr. v primeru odsotnosti stranke ali v primeru večjega števila strank). Na predmetnem področju sodelujemo z notarskimi pisarnami, pooblaščenimi revizorji (zaradi davkov), izvedenci gradbene/arhitekturne/geodetske stroke zaradi preveritve pravilnosti dejanskega stanja (npr. zaradi gradbenega stanja nepremičnine, urejenosti mej, pravilnosti gradbenega/uporabnega dovoljenja). 

Skrbni pravni pregled nepremičnine pri nakupu/prodaji

Za kupca je bistveno, da kupi nepremičnino, pri kateri se ne bodo kasneje pokazale kakšne pravne napake zaradi obstoja pravic tretjih (npr. zaradi služnosti, hipoteke, izvršbe, spora na sodišču) in da bo kupljeno nepremičnino »normalno« koristil. v naši pisarni opravimo skrben pravni pregled nepremičnine, in sicer s pregledom zemljiške knjige o lastninski in drugih pravicah, ki so vpisane pri nepremičnini, po potrebi tudi s pregledom dokumentacije iz zbirke listin pri zemljiški knjigi ter podamo mnenje o posledicah vpisanih pravic ter glede na situacijo pripravimo ustrezno dokumentacijo za odpravo morebitnih neskladij pri vpisih, da se lahko pravilno opravi promet z nepremičninami.

Pomemben je tudi status nepremičnine z vidika gradbene zakonodaje: za stranke po potrebi pridobimo iz arhivov obstoječa gradbena in uporabna dovoljenja ter v sodelovanju z drugimi strokovnjaki s področja arhitekture in gradbeništva preverimo tudi skladnost dovoljenj glede na dejansko stanje ter v primeru odstopanj preverimo možnosti za legalizacijo in dajemo ustrezne napotke ter jih vodimo skozi postopek pridobivanja gradbenega in/ali uporabnega dovoljenja.

Potrebujete pomoč?

Smo odvetniška pisarna z ekipo izkušenih pravnih strokovnjakov, ki profesionalno, predano in odzivno svetujemo ter zastopamo gospodarske in fizične subjekte pri dosegi njihovih poslovnih ciljev in jim zagotavljamo celostno rešitev kompleksnih pravnih situacij.

01 292 66 00 info@kristofbrecko.si