Pogodbeno pravo

Naša strokovnost in izkušnje na pogodbenem področju nam omogočajo, da gospodarskim subjektom nudimo celovito pravno svetovanje in podporo pri pogajanjih, pregledu, pripravi, sklepanju, izvajanju ali razveljavitvi različnih vrst pogodb. S predanim pristopom, poznavanjem zakonodaje ter natančnostjo si prizadevamo za učinkovito zaščito pravnih in poslovnih interesov ter za zagotavljanje pravne varnosti v poslovnem delovanju naših strank.

Osredotočamo se na kakovostno svetovanje pravnim osebam, s poudarkom na pravočasni in strokovni pripravi pogodb ter učinkovitem urejanju pravnih razmerij v poslovnem okolju. S predanostjo in strokovnostjo si prizadevamo za vzpostavljanje zaupanja in dolgoročnih odnosov z našimi strankami, saj se zavedamo pomembnosti uspešnega pogodbenega pravnega urejanja razmerij na poslovni poti, ki vodi k stabilnosti, zanesljivosti ter uspešnosti poslovanja gospodarskih subjektov na dolgi rok.

Med najbolj pomembne in izpostavljene pogodbe, ki jih pripravimo, spadajo:

  • Komercialne pogodbe: So pravno zavezujoči dogovori med dvema ali več poslovnimi subjekti, kjer se stranke med seboj dogovorijo o določenih poslovnih transakcijah ali storitvah v okviru njihovega poslovnega delovanja. Te pogodbe urejajo različne vidike poslovnih odnosov, kot so dobava blaga, prodaja izdelkov, distribucija, franšizing, posredovanje, strateško partnerstvo, licenciranje intelektualne lastnine in druga področja poslovnih dejavnosti. Komercialne pogodbe so ključnega pomena za vsako podjetje, saj določajo pravice in obveznosti vseh strank ter zagotavljajo pravno varnost in zaščito njihovih interesov med poslovanjem. Tem pogodbam dajemo poseben poudarek, saj so pogosto kompleksne in zahtevajo natančno določene pogoje, da se stranke zaščitijo pred morebitnimi poslovnimi tveganji ter se zagotovi učinkovito in uspešno izvajanje poslovnih dejavnosti med vsemi vpletenimi strankami.
  • Pogodbe o sodelovanju in partnerstvu: Pripravimo pogodbe o sodelovanju, združitvi, delitvi dobička, strateškem partnerstvu, družbeniške dogovore in pogodbe o drugih oblikah poslovnega povezovanja.
  • Pogodbe o zaposlitvi in delovnih razmerjih: Poskrbimo za pripravo in pravilno oblikovanje pogodb o zaposlitvi, individualnih pogodb o zaposlitvi, svetujemo pri urejanju delovnih razmerij, vključno z vsemi pravicami in dolžnostmi zaposlenih, ter zagotovimo, da so pogodbe v skladu z aktualno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami.
  • Pogodbe o najemu: Pripravimo in pregledamo najemne pogodbe za poslovne prostore, opremo ali druga sredstva. Skrbimo za pravno pravilno oblikovanje pogojev najema ter zaščito pravic najemodajalcev in najemnikov.
  • Pogodbe o prodaji nepremičnin: Naše storitve vključujejo tudi pripravo in pregled pogodb o nakupu in prodaji nepremičnin, tako poslovnih prostorov in stanovanj ter zgradb, kakor tudi zemljišč oziroma parcel. Prizadevamo si za varno in učinkovito izvedbo transakcij ter skrbimo za zakonitost vseh pravnih postopkov.
  • Pogodbe o financiranju: Pripravimo različne dokumente, ki urejajo posojila, kredite in druge oblike finančnega dogovarjanja med pravnimi osebami in finančnimi institucijami ali drugimi posojilodajalci. Ti dokumenti so ključni za urejanje finančnih transakcij ter zaščito interesov vpletenih strank. Sestavljamo pogodbe o kratkoročnih, dolgoročnih in potrošniških posojilih, pogodbe o odobritvi bančnih kreditov, pogodbe o hipotekarnih kreditih, pogodbe o zavarovanju posojil, pogodbe o zastavi premoženja kot zavarovanje, pogodbe o kapitalskih vložkih in investicijah, pogodbe o finančnem lizingu ali pogodbe o operativnem lizingu.
  • Pogodbe o zaupanju: Pogodbe o nerazkrivanju zaupnih informacij ali poslovnih skrivnosti, znane tudi kot NDA ali Non-Disclosure Agreements so pravni dokumenti, ki se sklepajo med strankami z namenom zaščite zaupnih informacij. Te informacije so občutljive narave in jih stranka želi zaščititi pred razkritjem tretjim osebam. Pogodbe o zaupanju so široko uporabne na različnih področjih, kot so poslovne transakcije, partnerstva, tehnološki projekti, sodelovanje z zunanjimi izvajalci in drugi poslovni odnosi.
  • Pogodbe o izvajanju storitev: Gre za pravno zavezujoče dogovore med dvema ali več strankami, kjer se ena stranka zaveže izvajati določene storitve za drugo stranko v zameno za plačilo ali drugo dogovorjeno kompenzacijo. Pogosto so uporabljene pri različnih poslovnih dejavnostih, saj omogočajo sodelovanje med podjetji ali med podjetji in posamezniki pri zagotavljanju različnih storitev. Pravilno oblikovane pogodbe preprečujejo morebitna nesoglasja, zmanjšujejo tveganja in zagotavljajo, da so pravice in interesi strank ustrezno zaščiteni med izvajanjem storitev. Primeri takšnih pogodb so: pogodbe o svetovalni storitvah, o računalniških storitvah, o čiščenju in vzdrževanju, o grafičnih storitvah, o arhitekturnih storitvah, o marketinških storitvah, o logističnih storitvah, o storitvah vzdrževanja in servisiranja, o izobraževalnih storitvah, o prevajalskih storitvah in druge.

Zavedamo se, da pravočasno in strokovno urejene pogodbe predstavljajo temelj uspešnega poslovanja pravnih oseb. Naša predanost vam omogoča, da se lahko osredotočite na vaše glavne poslovne cilje, medtem ko za vas skrbimo za pravno varnost ter zagotovimo, da so vaši poslovni interesi ustrezno zaščiteni. Z veseljem smo vaš zanesljiv pravni partner, ki vam stoji ob strani in vam nudimo kakovostno pravno podporo, prilagojeno vašim specifičnim potrebam.

Sorodne vsebine

Zeleni prehod – predlog o prenovljenem energetskem zakonu (ez-2)

Vlada Republike Slovenije je na 83. redni seji dne 7. decembra 2023 sprejela predlog prenovljenega...

Novela Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1

V Državnem zboru je bila dne 26.10.2023 sprejeta novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), ki...

Davčno izogibanje – Neskladnost Zakona o davčnem postopku z Ustavo RS

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-492/20 z dne 5. 10. 2023 – Ustavno sodišče Republike Slovenije...

»Ne«pravočasno izplačilo regresa zaradi nelikvidnosti delodajalca

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, najkasneje do 1. julija tekočega...

Vpliv vremenske ujme na izpolnitev gospodarskih pogodb: Analiza instituta pogodbene kazni in doktrina višje sile

V času vse pogostejših vremenskih ujm in globalnih sprememb se slovensko gospodarstvo v praksi sooča...

Sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1)

Dne 29.09.2022 je bil sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1). Potrošnik po novem nima...
Krištof & Brečko Advokatura