Prenehanje in finančno prestrukturiranje gospodarske družbe

Prenehanje gospodarske družbe pomeni zaključek njenega poslovanja in njene pravne subjektivitete. Zavzemamo se za strokovno, zanesljivo, in učinkovito, predvsem pa uspešno izvedbo postopka prenehanja. Pri tem zagotavljamo zaščito interesov strank v celotnem procesu. Svetujemo tudi na področju finančnega prestrukturiranja, pri pregledu poslovanja in izvedbi ukrepov, ki bodo vaše podjetje postavili na trdne temelje.

S strankami sodelujemo v vseh ključnih korakih v postopku prenehanja gospodarske družbe in jim svetujemo v zvezi s poravnavo obveznosti do upnikov, izvedbo likvidacije premoženja ter pravilnim in pravočasnim obveščanjem vseh vpletenih strani, vključno s pristojnimi organi in registri.

Gospodarskim družbam, ki nameravajo ali so že v postopku rednega prenehanja poslovanja, postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja, svetujemo glede izbire najbolj optimalnega postopka prenehanja družbe, vključno s:

 • Prostovoljno likvidacijo: gre za proces, v katerem družba poravna svoje obveznosti do upnikov in razdeli preostalo premoženje med lastnike oziroma družbenike.
 • Prisilno likvidacijo: postopek prisilne likvidacije se začne neodvisno od volje pravne osebe. Opravi jo sodišče v primerih, ko zakon določa, da je potrebno nad pravno osebo izvesti postopek likvidacije, ker so prenehali pogoji, da bi še naprej obstajala.
 • Prenehanjem po skrajšanem postopku – brez likvidacije: ta pristop omogoča prenehanje družbe brez redne likvidacije, vendar zahteva popolno poravnavo vseh obveznosti, preden se ta postopek izvede.
 • Prisilno poravnavo: v postopku prisilne poravnave se želi ohraniti pravno osebo – dolžnika, zato gre med dolžnikom in upniki za dogovor o znižanju obveznosti do upnikov oziroma za podaljšanje časovnega obdobja za odplačilo obveznosti.
 • Stečajem družbe: stečajni postopek se vodi zaradi uresničitve interesa upnikov, da dosežejo plačilo svojih terjatev tako, da se v tem postopku unovči vse premoženje stečajnega dolžnika in poplačajo terjatve upnikov.

Strokovnost naše odvetniške pisarne se kaže v celovitem obvladovanju vseh ključnih faz postopka prenehanja družbe, v okviru katerega stranke vodimo in jih zastopamo skozi zapleten pravno reguliran postopek in poskrbimo za pravočasno in ustrezno pripravo vseh pomembnih pravnih aktov, vključno:

 • s sestavo sklepov o prenehanju družbe po skrajšanem postopku,
 • s sestavo izjav o poplačanih obveznostih,
 • z vložitvijo predloga izbrisa družbe iz registra registrskemu organu,
 • s sestavo sklepa o prenehanju družbe in začetku likvidacije družbe,
 • z vpisom začetka likvidacije v register,
 • s sestavo predlogov za razdelitev premoženja družbe,
 • z likvidacijo premoženja, kjer poskrbimo za učinkovito unovčitev premoženja družbe ter ustrezno razdelitev izkupička med upnike,
 • s sestavo predloga za začetek stečajnega postopka,
 • s sestavo predloga za začetek prisilne poravnave,
 • s sestavo načrta za finančno prestrukturiranje družbe,
 • s pogajanji o zmanjšanju, odlogu ali odpustu obveznosti z upniki,
 • s sestavo in vložitvijo ugovora o prerekanju priglašene terjatve in
 • s sestavo in vložitvijo tožbe za ugotovitev obstoja prerekane terjatve.

Zavedamo se pomembnosti uspešnega zaključka postopka prenehanja gospodarske družbe, pri čemer si prizadevamo dosledno upoštevati zakonodajo in predpise, da se pri vseh korakih in tudi po prenehanju gospodarske družbe ohrani ugled in integriteta lastnikov družbe. 

Finančno prestrukturiranje

S pravilno strategijo gospodarskim družbam svetujemo o reorganizaciji finančnih virov in obveznosti, da lahko pravilno in pravočasno identificirajo finančne prepreke, ki so posledica plačilne nesposobnosti, ohranijo poslovanje in postavijo temelje za dolgoročno in kratkoročno finančno stabilnost. Za stranko pripravimo celostno strategijo oziroma načrt finančnega prestrukturiranja za vzpostavitev kratkoročne in dolgoročne finančne stabilnosti podjetja.

Glavni cilji so: zmanjševanje dolgov, povečanje likvidnosti, prilagoditev poslovanja in pridobivanje novega kapitala. S strokovnim pristopom k prestrukturiranju podjetju omogočimo, da izboljša likvidnost, kar omogoča nemoteno poslovanje, hkrati pa stranki pomagamo pri iskanju novih virov financiranja, kot so: investitorji, posojila in partnerstva.

Sorodne vsebine

Davčno izogibanje – Neskladnost Zakona o davčnem postopku z Ustavo RS

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-492/20 z dne 5. 10. 2023 – Ustavno sodišče Republike Slovenije...
Krištof & Brečko Advokatura