Davčno izogibanje – Neskladnost Zakona o davčnem postopku z Ustavo RS

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-492/20 z dne 5. 10. 2023 – Ustavno sodišče Republike Slovenije (us-rs.si)

Zakonodajalec ni jasno, določno in celovito uredil pravnih posledic nedovoljenega davčnega izogibanja, ki je sicer opredeljeno v četrtem odstavku 74. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Zakon ZDavP-2 trenutno ne zagotavlja zavezancem za davek jasne predvidljivosti v morebitne pravne posledice, ki bi jih utegnile prizadeti ob ugotovljenem nedovoljenem davčnem izogibanju, prav tako pa ne določa natančnih pooblastil pristojnim organom za ukrepanje v takih primerih. To je privedlo do ugotovitve Ustavnega sodišča, da pomanjkanje zakonskih določb, prilagojenih za učinkovito obravnavo specifičnih situacij, kot je obravnavani primer v ustavni odločbi, pomeni neskladnost Zakona o davčnem postopku s temeljno zahtevo po jasnosti in razločnosti davčnih predpisov, kot je predpisano v 147. členu Ustave.

Če imate dilemo glede davčnih vprašanj ali če se nad vami že vrši inšpekcijski postopek, priporočamo, da zakonitost vodenja takšnega postopka za vas preveri odvetnik, ki bo lahko v primeru ugotovljenih nepravilnosti pravočasno ustrezno ukrepal s pravnimi sredstvi.