Dedovanje in zapuščina

Zavedamo se pomembnosti premišljene ureditve dednopravnih vprašanj že za čas življenja zapustnika. Naš strokovni pristop zagotavlja učinkovito izpolnitev poslednje volje zapustnika in zaščito pravic dedičev v skladu z zakonodajo in oporočno voljo.

Urejena dednopravna razmerja za čas življenja zapustnika preprečujejo družinske spore in zagotavljajo, da premoženje ohrani svojo ekonomsko in socialno funkcijo za potomce.

Strankam svetujemo in zanje sestavimo ustrezen pravni akt:

 • Oporoka: sestavimo oporoko v predpisani obliki in svetujemo glede njene vsebine, da preprečimo morebitne spore med dediči zaradi morebitnega prikrajšanja nujnega dednega deleža, vlaganj posameznega dediča v zapuščino in vštevanja daril. Na željo stranke oporoko registriramo v registru oporok ter omogočimo hrambo oporoke.
 • Darilna pogodba za primer smrti: pripravimo darilno pogodbo, ki se izpolni šele po darovalčevi smrti.
 • Pogodba o dosmrtnem preživljanju: sestavimo pogodbo, s katero izročevalec prenese lastninsko pravico na svojem premoženju ob svoji smrti ter si zagotovi nego in preživljanje do konca svojega življenja.
 • Pogodba o preužitku: sestavimo pogodbo, s katero lastninska pravica na izročiteljevem premoženju preide na preživljalca že ob sklenitvi pogodbe, izročitelj pa si zagotovi nego in preživljanje do svoje smrti.
 • Izročilna pogodba oziroma Pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja: sestavimo pogodbo, s katero izročitelj prenese premoženje na določene potomce in/ali zakonca ter si pridrži določene pravice do svoje smrti.
 • Odpoved neuvedenemu dedovanju: sestavimo ustrezen pravni akt, s katerim se potomec odpove dediščini po svojemu predniku.

Za podrobnosti o pogodbah o dosmrtnem preživljanju, preužitku in izročitvi si oglejte poglavje: Pogodba o dosmrtnem preživljanju, preužitkarska in izročilna pogodba.

Zapuščinski postopek na sodišču 

Strankam svetujemo ter jih zastopamo v zapuščinskem postopku in za zaščito njihovih pravic in interesov pripravimo vse potrebno za uspešno izvedbo postopka dedovanja, in sicer:

 • poizvedbe in ugotovitev obsega celotnega zapustnikovega premoženja,
 • oceno vrednosti zapustnikovega premoženja,
 • izločitev premoženja iz zapuščine v korist tistih potomcev, ki so prispevali k ohranitvi in povečanju zapustnikovega premoženja,
 • upoštevanje zapustnikove volje, kot je zapisano v oporoki,
 • uveljavitev dedne pravice,
 • uveljavitev pravice dediča do nujnega dednega deleža,
 • vštevanje daril,
 • vračanje daril in zmanjšanje oporočnih razpolaganj.

Strankam pravno svetujemo in jih zastopamo v primeru spornih vprašanj in sodnih sporov, ki se lahko pojavijo v zapuščinskih postopkih zaradi:

 • Neveljavnosti oporoke: zaradi kršenja določb o obliki oporoke ali zaradi neprištevnosti zapustnika ali zaradi ponarejenega podpisa zapustnika.
 • Neveljavnosti pogodb: o dosmrtnem preživljanju, preužitkarske ali izročilne pogodbe.
 • Nepriznane dedne pravice: v primerih obstoja zunajzakonske skupnosti.
 • Skupnega premoženja zakoncev.
 • Vlaganj dedičev: v primeru, da so živeli z zapustnikom in so prispevali k ohranitvi ali celo k povečanju vrednosti zapuščine.
 • Vštevanja daril: ki so jih dediči prejeli od zapustnika.

Dedni dogovor

Dedičem predlagamo in pripravimo dedni dogovor, s katerim uredijo sporna razmerja med dediči brez dolgotrajnih sodnih postopkov in negativnih finančnih posledic ter nastajanja škode na premoženju zapuščine.

Sorodne vsebine

Ukinitev zaščitenih kmetij

S spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih ZKZ-G (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29.03.2022)...
Krištof & Brečko Advokatura