Izterjava dolgov

Izterjava dolgov je v sodobnem svetu pogosto med posamezniki neizogiben del odnosov, ki zahtevajo premišljeno taktiko za uspešno izterjavo dolgov: poleg pravnega tudi finančni načrt dolžnikov za uspešno poplačilo upnikov. Aktivno ozaveščamo stranke o odgovornem ravnanju na področju financ.

Zastopanje upnikov

Terjatve upnikov uveljavljamo sodno in izvensodno, na osnovi temeljite analize primera, ki nam omogoča izbiro najustreznejšega pristopa, vključno:

 • s preverbo premoženjskega in finančnega stanja ter plačilne sposobnosti dolžnika: ki vključuje pregled transakcijskih računov, nepremičnin, vozil, registriranih delovnih strojev in opreme, vrednostne papirje, poslovne deleže v gospodarskih družbah ter drugo premoženje večje vrednosti.
 • s sestavo pravnega mnenja o možnostih in načinih uveljavitve terjatve ali njenega zavarovanja.
 • s pripravo zunajsodnega opomina pred izvršbo: dolžnika aktivno obveščamo o njegovi obveznosti za plačilo terjatve, pri čemer mu določimo primeren rok za izvedbo plačila in ga podrobno seznanimo s posledicami, ki nastanejo ob morebitnem neplačilu.
 • s pogajanji in pripravo sporazumov: vodimo pogajanja, s katerimi usklajujemo optimalne pogoje in dodatne roke za izpolnitev obveznosti. Temu sledi priprava ustreznega sporazuma o odplačevanju dolga in izpolnjevanju obveznosti.
 • z zavarovanjem za izpolnitev obveznosti: zaradi zagotavljanja ustrezne zaščite pravic strank s pravnimi instrumenti pripravimo ustrezno zavarovanje, kot je izvršilni naslov z neposredno izvršljivostjo, zastavna pravica na premičninah, hipoteka, poroštvo, menica, bančna garancija in izvršnica.
 • s sestavo in vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova ter vodenjem izvršilnega postopka.
 • s sestavo in vložitvijo odgovora na ugovor dolžnika zoper predlagano izvršbo.
 • z zastopanjem v sodnih postopkih: zastopamo upnika pred sodiščem po vloženem ugovoru dolžnika zoper sklep o izvršbi.
 • s sestavo in vložitvijo tožbe za izpolnitev denarne ali nedenarne terjatve: upniku z vloženo tožbo in zastopanjem pred sodiščem omogočimo, da pridobi izvršilni naslov za nadaljnji postopek izterjave, kadar upnik ne razpolaga niti z izvršilnim naslovom niti z verodostojno listino.
 • s sestavo in vložitvijo začasnih in predhodnih odredb za zavarovanje denarne ali nedenarne terjatve: v izogib nevarnosti, da dolžnik ne izpolni obveznosti, za naše stranke pripravimo ustrezno zavarovanje njihovih terjatev z začasnimi in predhodnimi odredbami, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji.
 • s spremljanjem izpolnjevanja obveznosti: spremljamo redno izpolnjevanje obveznosti in v primeru kršitve oziroma neizpolnitve obveznosti sprožimo ustrezne postopke za uveljavitev zavarovanj s ciljem, da se izpolnijo obveznosti do upnika.
 • s prijavo na inšpekcijske organe in sprožitvijo kazenskega postopka: če ravnanje dolžnika izpolnjuje zakonske znake prekrška ali celo kaznivega dejanja, dolžnika prijavimo pristojnim inšpekcijskim organom in državnemu tožilstvu.

Učinkovit izid procesa izterjave dosežemo s strategijo, ki jo oblikujemo z uporabo vseh razpoložljivih izvršilnih sredstev, hkrati pa skrbimo za celostno pravno zaščito interesov in pravic naših strank. Natančno spremljamo gibanje premoženja in morebitne taktike dolžnikov, kar nam omogoča, da smo v postopku izterjave in poplačila dolga naši stranki uspešni.

Zastopanje dolžnikov

V situacijah, ko se dolžniki soočajo z uveljavljanjem terjatev, ki jih upniki terjajo preuranjeno ali neutemeljeno, skrbno preučimo vse relevantne okoliščine primera. Glede na sredstvo uveljavljanja terjatve:

 • pripravimo pravno mnenje o ugovorih zoper terjatev: s katerimi se izkazuje neutemeljenost terjatve ali nepravilnost pri uveljavljanju le-te,
 • sestavimo zavrnilni odgovor na zunajsodni opomin pred izvšbo,
 • sestavimo in vložimo ugovor zoper sklep o izvršbi,
 • sestavimo in vložimo odgovor na tožbo in zastopamo stranko v nadaljnjem sodnem postopku,
 • predlagamo in zastopamo dolžnika v postopku proti upniku z nasprotno izvršbo.

Naše zastopanje dolžnikov temelji na uporabi vseh pravno dopustnih ugovorov in pravnih sredstev, s katerimi preprečimo neupravičene izterjave obveznosti.

Sorodne vsebine

Vpliv vremenske ujme na izpolnitev gospodarskih pogodb: Analiza instituta pogodbene kazni in doktrina višje sile

V času vse pogostejših vremenskih ujm in globalnih sprememb se slovensko gospodarstvo v praksi sooča...

Sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1)

Dne 29.09.2022 je bil sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1). Potrošnik po novem nima...
Krištof & Brečko Advokatura