Energetika in okolje

Ključno za energetiko v prihodnosti je trajnostna energetika, ki bo temeljila na obnovljivih virih energije. Naša vizija je trajnostni razvoj kot skupen proces, kjer gospodarski subjekti in posamezniki soustvarjajo energijsko prihodnost na globalni, evropski in regionalni ravni.

V okviru naše odvetniške prakse na področju energetike povezujemo strokovnost in izkušnje z različnih  pravnih področij, in sicer: korporacijsko pravo, prevzemi in združitve, nepremičninsko pravo, gradbeno pravo, javna naročila, reševanje sporov ter finančno in civilno pravo.

Dobava in distribucija 

Na tem hitro spreminjajočem se specifičnem področju smo pri pravnem svetovanju, sklepanju in izvajanju pogodb za dobavo ali distribucijo različnih oblik energije  osredotočeni na celovito podporo strankam.

Obvladovanje skokovite rasti cen energentov v zadnjem obdobju za gospodarske subjekte predstavlja velik, če ne celo ključen izziv. Da bi gospodarskim subjektom zagotovili likvidnost in ohranili konkurenčnost na trgu, s strankami sodelujemo pri prilagajanju pogodbenih določil z dobavitelji energije.

Investicije na področju energetike 

Domačim in tujim investitorjem, ki nameravajo zgraditi elektrarno za pridobivanje energije iz obnovljivih virov (elektrarne na biomaso, sončne elektrarne, vetrne elektrarne, hidroelektrarne, geotermalne elektrarne), nudimo širok nabor pravnih storitev. Investitorji se v procesu ustanavljanja in obratovanja elektrarne srečujejo z različnimi pravnimi, regulativnimi in poslovnimi izzivi, zato je ključno, da imajo na voljo pravno podporo in nasvete na vseh stopnjah projekta:

 • Pravno svetovanje in analiza regulativnega okvira: Skrbimo za pravilno razumevanje slovenske in evropske zakonodaje na področju obnovljivih virov energije, vključno z zakonodajo o energetiki, okolju, gradbenih in drugih relevantnih predpisih.
 • Iskanje ustreznih lokacij: Z našo pravno podporo investitorjem omogočimo natančno oceno različnih lokacij za gradnjo elektrarne ter ustreznost nepremičnine glede na vse predpisane zahteve. Prav tako poskrbimo za prenos lastninske pravice ter ustrezno zemljiškoknjižno stanje nepremičnine.
 • Ustanovitev družbe in pravna struktura: Strankam svetujemo pri izbiri najustreznejše pravne strukture (npr. družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba) ob ustanovitvi pravne osebe, ki bo elektrarno upravljala.
 • Pridobitev gradbenih, okoljevarstvenih in ostalih dovoljenj: Pomembno je, da so pridobljena vsa potrebna dovoljenja za gradnjo in obratovanje elektrarne. Investitorjem svetujemo in jih zastopamo v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj ter v postopkih s pritožbami ali spornimi vprašanji. Prav tako investitorjem svetujemo pri pridobitvi okoljevarstvenih in drugih potrebnih dovoljenj za obratovanje elektrarne.
 • Pogajanja in sklepanje pogodb: Investitorje zastopamo v pogajanjih in pri sklepanju pogodb z njihovimi poslovnimi partnerji, vključno z dobavitelji opreme, izvajalci gradbenih del, finančnimi institucijami in drugimi.
 • Spremljanje okoljevarstvenih predpisov in sprememb zakonodaje: Zagotavljanje skladnosti z okoljevarstvenimi predpisi je ključno pri projektih glede obnovljivih virov energije. Investitorjem svetujemo in skrbimo za skladnost poslovanja z vidika zakonodaje ter za svetovanje investitorjem o morebitnih prilagoditvah projekta zaradi sprememb zakonodaje.
 • Finančno svetovanje in pridobivanje sredstev: Investitorjem pravno svetujemo pri pridobivanju finančnih sredstev za projekt, vključno s pridobivanjem posojil, subvencij ali drugih oblik financiranja.
 • Reševanje sporov: V primeru pravnih sporov z drugimi subjekti ali v postopkih pred regulatorji ter inšpekcijskimi organi stranke zastopamo in jim svetujemo.
 • Obratovanje in skladnost s predpisi: Po vzpostavitvi elektrarne, pri obratovanju in vzdrževanju strankam še naprej pravno svetujemo in skrbimo za skladnost z vsemi veljavnimi predpisi.
 • Povezovanje s poslovnimi partnerji: Za investitorje navezujemo poslovne kontakte in ohranjamo sodelovanje s poslovnimi partnerji z drugih gospodarskih panog, ki so neizogibno potrebne za izpeljavo investicijskega projekta v energetskem sektorju.

Subvencije 

Tuji in domači investitorji, ki želijo pridobiti subvencije na področju energetike v Sloveniji, se pogosto osredotočajo na projekte, ki spodbujajo trajnostno in obnovljivo energijo ter izboljšujejo energetsko učinkovitost. Slovenija, podobno kot druge evropske države, spodbuja naložbe v energetski sektor, ki prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa, povečanju energetske varnosti ter razvoju zelene tehnologije. S strankami sodelujemo in jim svetujemo o  poslovnih priložnostih ter možnostih za pridobitev subvencij na področjih:

 • Obnovljiva energija: Investicije v sončno, vetrno in hidroenergijo.
 • Energetska učinkovitost: Projekti, ki povečujejo energetsko učinkovitost stavb, industrije in prometa.
 • Pametna omrežja: Investicije v pametna omrežja in tehnologije za nadzor in upravljanje energije.
 • Električna mobilnost: Razvoj infrastrukture za električna vozila, kot so polnilnice, in spodbujanje električne mobilnosti.
 • Toplotne črpalke in kogeneracija: Projekti, ki izboljšujejo učinkovitost ogrevanja in hlajenja ter proizvodnjo električne energije.
 • Inovativne tehnologije: Raziskave in razvoj na področju energetske tehnologije ter vpeljava inovativnih rešitev za boljšo energetsko učinkovitost.

Z entuziazmom in zavzetostjo rešujemo izzive, s katerimi se srečujejo investitorji ali drugi gospodarski subjekti pri uresničevanju projektov na področju energetike. Hkrati nam je v zadovoljstvo, da s svojim delom soustvarjamo boljšo in čistejšo prihodnost.

Sorodne vsebine

Davčno izogibanje – Neskladnost Zakona o davčnem postopku z Ustavo RS

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-492/20 z dne 5. 10. 2023 – Ustavno sodišče Republike Slovenije...

Vpliv vremenske ujme na izpolnitev gospodarskih pogodb: Analiza instituta pogodbene kazni in doktrina višje sile

V času vse pogostejših vremenskih ujm in globalnih sprememb se slovensko gospodarstvo v praksi sooča...
Krištof & Brečko Advokatura