Izterjava terjatev

Pravočasna in učinkovita izterjava terjatev je ključna za vsako gospodarsko družbo, saj ohranja likvidnost in zagotavlja stabilnost poslovanja. V koraku z najnovejšimi načini izvršbe prilagajamo naš pristop glede na aktualno sodno prakso in pravno dopustne možnosti.

S skrbnostjo in predanostjo zastopamo interese naših strank ter izvajamo vse potrebne zakonsko predpisane postopke za sodno izterjavo terjatev. Kadar je mogoče, se s proaktivnim in učinkovitim pristopom lotimo izziva, da neplačane in zapadle obveznosti dolžnikov, z najmanjšimi finančnimi vložki za stranko, izterjamo izvensodno, z uporabo različnih pogajalskih in alternativnih metod reševanja sporov za dosego poravnave dolga zunaj sodnega sistema.

Izkušnje nas učijo, da je za uspešno izterjavo terjatev pomembno najprej opraviti natančno analizo dolžnikovega premoženja. Gre za pregled dolžnikovega premoženja in njegovega finančnega stanja ter pričakovanih dohodkov. Osredotočamo se ne le na trenutno stanje premoženja dolžnikov, temveč tudi zavzeto identificiramo morebitne vredne premoženjske vire, kot so: nepremičnine, bančni računi, vrednostni papirji, vozila, poslovni deleži v gospodarski družbi, morebitno nerazdeljeno skupno premoženje in druga sredstva, ki strankam omogočajo uspešno poplačilo terjatev. S pregledom dolžnikovega premoženja zmanjšujemo tveganje zaradi neplačil in nezavarovanih terjatev, kar prispeva k večji stabilnosti poslovanja.

Glede na stanje dolžnikovega obstoječega in potencialnega premoženja za stranke izdelamo strategijo in jim svetujemo pri izbiri pravnih možnosti za izterjavo terjatev ter zanje sestavimo:

  • Poziv na plačilo: gre za obrazložen poziv, ki dolžniku razsvetli pravne in finančne posledice neplačila obveznosti do stranke.
  • Sestava in vložitev predloga za izvršbo ter vodenje izvršilnega postopka: z usmerjanjem izvršilnega postopka ter izbiro ustreznih izvršilnih sredstev za stranko kot upnika ustvarjamo pogoje za poplačilo terjatev.
  • Zastopanje v sodnih postopkih: strokovno in pravočasno se soočimo z morebitnimi ugovori dolžnika v zvezi z izvršilnimi dejanji, da smo pripravljeni na celovit pristop k njihovemu obravnavanju v pravdnem postopku. S poglobljenim razumevanjem zakonodaje in sodne prakse izdelamo strategijo zastopanja, ki je usmerjena k dosegi najugodnejših rezultatov za naše stranke.
  • Vlaganje kazenskih ovadb: v primeru izpolnjenih zakonskih znakov kaznivih dejanj zoper storilce za naše stranke sestavimo in vložimo učinkovite kazenske ovadbe ter stranke zastopamo v celotnem sodnem postopku z namenom zaščite pravic stranke.
  • Prodaja terjatev: za gospodarsko družbo opravimo prodajo terjatev, kar ji omogoča pridobitev sredstev in zagotavlja poplačilo njenih obveznosti. S tem prispevamo k boljši likvidnosti družbe ter okrepitvi njenega finančnega položaja. 

Izterjava v tujini oziroma čezmejna izvršba

Čezmejni element je pogosto omejujoč dejavnik pri uspešnosti izvršbe. Z namenom olajšanja teh procesov se osredotočamo na zagotavljanje storitev, ki omogočajo učinkovito in uspešno čezmejno izvršbo, vključno z:

  • vložitvijo zahtevka za izdajo Evropskega plačilnega naloga, ki predstavlja učinkovito, predvsem pa hitro izterjavo neporavnanih nespornih dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah,
  • vložitvijo predloga za Evropski nalog za izvršbo, ki omogoča, da se sodna odločba o nespornem zahtevku, izdana v eni državi članici, prizna in izvrši v drugi državi članici ter
  • vložitvijo Evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov, ki omogoča, da se zamrznejo sredstva na bančnem računu dolžnika v drugi državi članici EU.

Učinkovito, zavzeto in z inovativnimi pristopi se spopadamo z izterjevanjem terjatev naših strank. S strankami smo si edini, da je za krepitev finančne stabilnosti gospodarskih subjektov nujno potrebna popolna odprava finančnih izgub, ki so posledica plačilne nediscipline. Z zagotavljanjem poplačila terjatev naših strank ustvarjamo trdne temelje za njihovo uspešno poslovanje.

Sorodne vsebine

Davčno izogibanje – Neskladnost Zakona o davčnem postopku z Ustavo RS

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-492/20 z dne 5. 10. 2023 – Ustavno sodišče Republike Slovenije...

Vpliv vremenske ujme na izpolnitev gospodarskih pogodb: Analiza instituta pogodbene kazni in doktrina višje sile

V času vse pogostejših vremenskih ujm in globalnih sprememb se slovensko gospodarstvo v praksi sooča...
Krištof & Brečko Advokatura