Javna naročila

S poznavanjem kompleksne pravne ureditve javnih naročil strankam omogočamo zakonito in predvsem transparentno vodenje ali participacijo v postopku javnega naročanja, kar je ključno za uspešno sklenitev posla.

Združujemo znanje in izkušnje ter sodelujemo tako z naročniki kot ponudniki. V širokem naboru storitev zajemamo celoten spekter postopka javnih naročil, kar nam omogoča, da zagotovimo strokovno podporo in svetovanje na vseh stopnjah zahtevnega večfaznega procesa.

Zastopanje ponudnikov

Z zavzetostjo za uspeh ponudnikov v postopku javnega naročanja s celovito podporo zagotavljamo naslednje storitve:

 • Temeljita analiza razpisne dokumentacije: skrbno analiziramo razpis in potrebe naročnika, kar nam omogoča pripravo strategije za uspešno oddajo ponudbe.
 • Priprava konkurenčne ponudbe: z našo podporo ponudniku pri pripravi dokumentacije in oblikovanju ponudbe zagotovimo, da izstopa med konkurenco, ter tako povečamo možnosti za pridobitev posla.
 • Celostno vodenje postopka: skrbimo za pravočasno oddajo ponudbe in izvedbo ostalih dejanj v postopku.
 • Komunikacija z naročnikom: Skrbimo za učinkovito in jasno komunikacijo na portalih javnih naročil, kar gospodarskim subjektom omogoča transparentno ter pošteno sodelovanje z naročnikom.
 • Sestava in vložitev zahtevka za revizijo: preko portala eRevizija za stranko vložimo zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo.
 • Zastopanje v upravnem sporu: prepoznamo morebitne neskladnosti s temeljnimi načeli postopka javnega naročanja in interese strank zavarujemo s sprožitvijo upravnega spora.
 • Uveljavljanje odškodninskega zahtevka do naročnika s tožbo v pravdnem postopku: zagotavljamo učinkovito pravno varstvo ponudnikom v skladu z načeli pravne države, vključno z možnostjo povračila škode. S tem prispevamo k zmanjšanju korupcijskega tveganja in spodbujamo integriteto in transparentnost poslovnega okolja gospodarskih subjektov.

Zastopanje naročnikov

Zavezanci za javno naročanje so organi javnega sektorja, kot tudi druge osebe, ki delujejo v javnem interesu in so povezane z izvajanjem javnih naročil, zlasti z organi Republike Slovenije organi samoupravnih lokalnih skupnosti in drugimi osebami javnega prava, med katere spadajo tudi javni skladi, javne agencije, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge pravne osebe, javna podjetja, ki opravljajo dejavnosti na infrastrukturnem področju in druge osebe, ki sicer niso zavezanci za javno naročanje, če gre za naročila, ki jih subvencionirajo ali sofinancirajo naročniki.

Naročniku za uspešno in transparentno izvedbo postopka javnega naročanja nudimo naslednje ključne storitve:

 • Priprava analize potreb in zahteve za projekt.
 • Priprava izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila.
 • Priprava razpisne dokumentacije: pripravimo natančno in pravno skladno razpisno dokumentacijo, ki določa pogoje, kriterije in merila za izbor najustreznejšega ponudnika, vključno s spremembami in dopolnitvami razpisne dokumentacije.
 • Objava razpisov na uradnih portalih: zagotavljamo pravilno in pravočasno objavo razpisov na ustreznih uradnih portalih.
 • Ocena ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika: skrbimo za nepristransko in strokovno oceno prispelih ponudb ter svetujemo pri izboru najustreznejšega ponudnika glede na postavljene kriterije.
 • Zagotavljanje skladnosti z zakonodajo in preglednost postopkov: poskrbimo, da so vsi postopki izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi in pravili, hkrati pa skrbimo za preglednost in transparentnost v vseh fazah postopka javnega naročanja.
 • Priprava izjasnitve v revizijskem postopku.
 • Zastopanje v upravnem sporu: naročniku s predanostjo in strokovnostjo omogočamo učinkovito varstvo interesov.

Z našo strokovno podporo se naročniki in gospodarski subjekti lahko osredotočijo na svoje osnovno poslovanje, mi pa izvedemo celoten proces javnih naročil, kar bistveno poveča možnosti za uspeh pri pridobivanju poslov ter ustreznem pridobivanju ponudb.

Sorodne vsebine

Davčno izogibanje – Neskladnost Zakona o davčnem postopku z Ustavo RS

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-492/20 z dne 5. 10. 2023 – Ustavno sodišče Republike Slovenije...

Vpliv vremenske ujme na izpolnitev gospodarskih pogodb: Analiza instituta pogodbene kazni in doktrina višje sile

V času vse pogostejših vremenskih ujm in globalnih sprememb se slovensko gospodarstvo v praksi sooča...
Krištof & Brečko Advokatura