Nepremičninsko in gradbeno pravo

Smo specializirani in imamo bogate izkušnje na področju nepremičninskih poslov, tako z vidika nakupa in prodaje, oddaje, posredovanja, financiranja in upravljanja nepremičnin. Z aktivno udeležbo v nepremičninskih transakcijah vseh velikosti ter v gradbenih projektih, smo pridobili praktično znanje, s katerim strankam učinkovito svetujemo in jih zastopamo pri prenosu lastništva, upravljanju, financiranju in zavarovanju nepremičnin ter pri gradnji infrastrukture, novogradnjah in pri rekonstrukciji obstoječih objektov v vseh fazah postopka, vključno s pripravo projektantskih in gradbenih pogodb.

Strankam omogočamo celovito podporo ob vstopu na trg nepremičnin. Zagotavljamo podporo pri prodaji ali nakupu nepremičnine, opravimo skrben pravni pregled nepremičnine, svetujemo pri izvedbi gradbenih projektov, ustanavljanju in prenosu stvarnopravnih pravic ter stranko zastopamo v sodnih sporih, povezanih z nepremičninami ali gradnjo.

Zastopamo in svetujemo:

  • Tujim in domačim gospodarskim družbam ter samostojnim podjetnikom svetujemo v vseh fazah nepremičninskih transakcij. Sestavljamo prodajne in najemne pogodbe ter ostale pogodbe, ki so potrebne za celovito pravno ureditev nepremičnin, vključno s služnostmi, zavarovanjem in uskladitvijo zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine z dejanskim. Pravnim subjektom, ki načrtujejo gradnjo objektov bodisi kot dolgoročno investicijo ali za izvajanje lastne dejavnosti, v okviru svetovanja v vseh fazah gradbenega projekta zagotavljamo pravno varnost in usklajenost s predpisi. V tem okviru preverimo zemljiškoknjižno stanje nepremičnin, stranke zastopamo pri pridobivanju ustreznih dovoljenj, pripravimo vse potrebne pravne dokumente in pogodbe, kot so: gradbene pogodbe, pogodbe s podizvajalci, arhitekti, projektanti in inženirji ter druge pogodbe, ki so ključne za uspešno in urejeno izvedbo projekta. Pri investicijskih projektih strankam svetujemo glede načinov financiranja, priprave ustreznih finančnih pogodb ter varovanja interesa v zvezi z zavarovanjem financiranja.
  • Gradbenim podjetjem nudimo pravno svetovanje in podporo pri projektih, ki jih izvajajo za svoje naročnike, ter v primerih, ko načrtujejo gradnjo lastnih objektov z namenom prodaje. Pripravimo ali pregledamo vse pravne dokumente, vključno z gradbenimi pogodbami z naročniki, pogodbami s podizvajalci in dobavitelji. Svetujemo pri urejanju nepremičnin v geodetskih in zemljiškoknjižnih postopkih ter pri pridobivanju ustreznih dovoljenj, vključno z gradbenim dovoljenjem in uporabnim dovoljenjem. Strankam svetujemo v okviru morebitnega reševanja sporov z naročniki in reševanja reklamacijskih zahtevkov.
  • Nepremičninskim agencijam zagotavljamo pravno skladnost pogodb o nepremičninskem posredovanju ter nepremičninskih poslov, pri katerih agencije posredujejo, predvsem pri sestavi vseh vrst pogodb o prenosu lastninske pravice, obremenitvah, financiranju in zavarovanju nepremičnin ter oddaji nepremičnin. Svetujemo pri reševanju sporov.
  • Upravnikom večstanovanjskih stavb svetujemo pri razumevanju in izvajanju zakonodaje, ki ureja njihovo delo, ter pomagamo pri pripravi in pregledu pogodb s pogodbenimi partnerji, vključno z vzdrževalnimi podjetji. Nudimo pravno zastopanje in iskanje učinkovitih rešitev v primeru sporov med stanovalci ali z drugimi deležniki. Poleg tega skrbimo, da delujejo v skladu z veljavno zakonodajo in izpolnjujejo vse obveznosti ter jim pomagamo pri upravljanju skupnih financ za potrebe vzdrževanja in izboljšav skupnih delov stavb. Naša prizadevanja so usmerjena v zagotavljanje pravne varnosti in strokovne podpore, kar omogoča učinkovito upravljanje in dobre odnose s stanovalci in ostalimi deležniki.
  • Pri reševanju sporov stranke zastopamo v primerih sporazumnega urejanja sporov in v sodih sporih na področju nepremičninskega in gradbenega prava.

Splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe 

Za stranke, ki se ukvarjajo s prodajo posameznih delov stavbe z več ločenimi enotami, izvajamo pravno storitev oblikovanja splošnih pogojev prodaje, zasnovanih s poudarkom na maksimiranju varstva in učinkovitega zavarovanja interesov prodajalcev. Ker splošni pogoji zajemajo širok spekter pravic in obveznosti prodajalca in kupca, določila oblikujemo na način, da zagotavljajo preglednost, poštenost in zaščito interesov naših strank tako med prodajnim procesom kot tudi v obdobju lastništva. 

Pri svojem delu se nenehno prilagajamo spremembam in novostim v zakonodaji ter sledimo najboljšim praksam v panogi, s čimer zagotavljamo, da so naše rešitve vedno sodobne, učinkovite in v skladu z najvišjimi standardi. Z veseljem se posvetimo vsakemu primeru in strankam nudimo prilagojeno pravno podporo ter celovite rešitve, ki odražajo njihove specifične potrebe in cilje.

Sorodne vsebine

Davčno izogibanje – Neskladnost Zakona o davčnem postopku z Ustavo RS

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-492/20 z dne 5. 10. 2023 – Ustavno sodišče Republike Slovenije...

Vpliv vremenske ujme na izpolnitev gospodarskih pogodb: Analiza instituta pogodbene kazni in doktrina višje sile

V času vse pogostejših vremenskih ujm in globalnih sprememb se slovensko gospodarstvo v praksi sooča...

Ukinitev zaščitenih kmetij

S spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih ZKZ-G (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29.03.2022)...

Uporabno dovoljenje za hiše, grajene pred letom 2018

Z zadnjo spremembo Gradbenega zakona lahko lastniki enostanovanjskih hiš pridobijo uporabno dovoljenje po samem zakonu,...
Krištof & Brečko Advokatura