Sklepanje zavarovalnih pogodb in uveljavitev zahtevkov

Pri zavarovanju premoženja se gospodarski subjekti pogosto srečujejo s sklenitvijo zavarovalnih pogodb pri različnih zavarovalnih akterjih. Osredotočeni smo na prepoznavanje nepotrebnih tveganj pri njihovem sklepanju ter na maksimiranje učinkovitosti pri uveljavljanju zavarovalnih zahtevkov.

Ključnega pomena ob sklepanju zavarovalnih pogodb je prepoznava vsebine splošnih pogojev, saj je od njih odvisna uspešnost uveljavljanja zahtevkov v primeru nastanka škode ali nesreče. Pravilno razumevanje in upoštevanje teh pogojev omogočata optimalno zaščito premoženja gospodarskega subjekta ter zanesljivo izplačilo odškodnin in zavarovalnin v primeru nepredvidenih škodnih dogodkov.

Ob sklepanju zavarovalne pogodbe 

Prizadevamo si, da gospodarske družbe sklenejo za njih ustrezne zavarovalne pogodbe ter uspešno uveljavijo zavarovalne zahtevke, zato:

  • Sodelujemo pri sklepanju zavarovalnih pogodb: gospodarskim subjektom aktivno in strokovno svetujemo pri sklepanju zavarovalnih pogodb ter si prizadevamo, da so interesi stranke v zvezi z zavarovanjem premoženja optimalno zastopani. Z našim znanjem in izkušnjami zagotavljamo, da stranke razumejo različne možnosti zavarovanj, prednosti ter omejitve posameznih zavarovalnih paketov; s tem jim omogočimo, da sprejmejo informirane in premišljene odločitve.
  • Skrbimo za seznanitev z vsebino splošnih pogojev: izvajamo temeljito analizo ter interpretacijo ključnih določb, ki jih vsebujejo splošni pogoji, s poudarkom na zagotavljanju celovitega razumevanja stranke in strokovni oceni situacij, v katerih je zavarovanje izključeno ali omejeno. S tem gospodarski družbi omogočimo, da svoje premoženje ustrezno in optimalno zavaruje. 

Uveljavljanje odškodninskih in zavarovalnih zahtevkov 

Ob nastopu škodnega dogodka s strankami ves čas uveljavljanja izvensodnih ali sodnih zahtevkov sodelujemo nasproti zavarovalnici, zato:

  • Uveljavljamo zahtevke za izplačilo pri zavarovalnicah: aktivno uveljavljamo odškodninske zahtevke in zahtevke za izplačilo zavarovalnine. S prepoznavanjem pravic gospodarskih subjektov v okviru sklenjenih zavarovalnih pogodb ter ob temeljitem razumevanju splošnih pogojev se zavzemamo za uspešno in maksimalno izplačilo. Naša predanost strankam in skrbna priprava dokumentacije zagotavljata, da so zahtevki obravnavani kakovostno in v skladu z zavarovalniškimi standardi.
  • Sprožimo sodne spore: v situaciji, ko zavarovalnica neupravičeno odkloni izplačilo ali kadar je izplačilo nezadostno, za stranko z namenom zavarovanja pravic in interesov gospodarskih družb sprožimo sodni spor nasproti zavarovalnici in prevzamemo aktivno vlogo pri uveljavljanju pravic stranke. Naša vloga obsega pravno zastopanje, pridobivanje ustrezne dokazne podlage ter izvajanje pravnih ukrepov s ciljem, da dosežemo pravično rešitev.

S specializiranim svetovanjem in prilagojenimi zavarovalnimi rešitvami gospodarskim družbam omogočamo učinkovito obvladovanje tveganj ter jim s tem pomagamo doseči dolgoročno stabilnost in uspešnost v dinamičnem poslovnem svetu. S tem zgotavljamo večjo varnost in finančno stabilnost ter hkrati prispevamo k zmanjšanju tveganj ter boljšemu obvladovanju finančne negotovosti, ki jih prinašajo nepredvideni dogodki in situacije.

Sorodne vsebine

Davčno izogibanje – Neskladnost Zakona o davčnem postopku z Ustavo RS

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-492/20 z dne 5. 10. 2023 – Ustavno sodišče Republike Slovenije...

Vpliv vremenske ujme na izpolnitev gospodarskih pogodb: Analiza instituta pogodbene kazni in doktrina višje sile

V času vse pogostejših vremenskih ujm in globalnih sprememb se slovensko gospodarstvo v praksi sooča...

Uporabno dovoljenje za hiše, grajene pred letom 2018

Z zadnjo spremembo Gradbenega zakona lahko lastniki enostanovanjskih hiš pridobijo uporabno dovoljenje po samem zakonu,...
Krištof & Brečko Advokatura