Zastopanje v sodnih, zunajsodnih sporih in inšpekcijskih postopkih

Zastopanje v postopkih je pomemben del pravnega sistema in služi zagotavljanju pravne varnosti in reševanju pravnih sporov na pravičen in transparenten način. Zagotavljamo celovito zastopanje v sodnih in zunajsodnih sporih ter inšpekcijskih postopkih. S poudarkom na strateškem pristopu in konstruktivnem reševanju sporov si prizadevamo doseči uspešne izide za naše stranke.

V sodnih sporih, zlasti v gospodarskih sporih pred rednimi sodišči ter v delovnih sporih, se predano in odločno angažiramo, da v okviru pravno dopustnih mej izpeljemo vse potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili učinkovito uveljavitev strankinih poslovnih interesov. Naša strategija temelji na temeljitem pravnem raziskovanju, pregledu in študiju aktualne sodne prakse ter analizi dokazov. Sledimo najvišjim standardom pravne etike in strokovnosti.

Bogate izkušnje imamo tudi v zunajsodnih postopkih reševanja sporov in mediacijah, pogajanjih in arbitražah. Med udeleženci spora posredujemo in najdemo ustrezne pravne rešitve, ki so skladne z zakonodajo in poslovnimi interesi stranke. Mediacija nam omogoča, da kot nevtralen posrednik olajšamo dialog med strankami ter spodbudimo rešitve, ki zadovoljijo njihove interese in potrebe. V primeru arbitraže strankam nudimo možnost, da se spor reši hitro in dokončno pred neodvisnim arbitrom, ki izda zavezujočo odločbo. V pogajanjih se osredotočamo na dosego ciljev strank skozi konstruktivno in učinkovito pogajalsko strategijo.

Stranke zastopamo v inšpekcijskih postopkih in skrbimo, da se postopek izvaja v skladu z zakonodajo ter da inšpekcijski organi upoštevajo vse pravice strank.

Za stranke iščemo inovativne rešitve. Skrbno preučimo vsak primer glede možnosti, taktike in pravnih korakov, ki so v postopku potrebni, zlasti pa naše storitve vključujejo:

  • Pravno svetovanje: analiziramo pravni položaj stranke, predstavimo možne pravne rešitve ter svetujemo stranki o najboljših pravnih korakih in strategijah za dosego njenih ciljev.
  • Zastopanje: stranki pomagamo razumeti pravni postopek, vključno s seznanitvijo s pravili postopka, roki, obveznostmi ter pravili o dokaznem bremenu. Na podlagi temeljite analize primera in upoštevanja ciljev pripravimo ustrezno strategijo in učinkovito argumentacijo.
  • Pridobivanje in izvedbo dokazov: aktivno sodelujemo pri zbiranju dokazov, ki so potrebni za podkrepitev trditev strank, opravimo oceno kakovosti, zanesljivosti in relevantnosti dokazov ter kritično ocenimo vse nasprotne dokaze in njihovo rentabilnost.
  • Sestavo vlog: Pri sestavi tožb, predlogov, odgovorov na tožbe, ugovorov in pripravljalnih vlog se osredotočamo na skrbno analizo dejstev in pravnih vprašanj ter oblikujemo trdno pravno podlago za zahtevke strank. Naš cilj je zagotoviti jasno in prepričljivo argumentacijo, ki bo podprla pravice in branila interese strank.
  • Vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev: V pritožbenih postopkih zagotavljamo natančno pregledovanje sodnih odločitev in postopkov ter identifikacijo morebitnih kršitev pravil postopka in materialnega prava. Izredna pravna sredstva, kot so: revizija, zahteva za varstvo zakonitosti, obnova postopka ter vrnitev v prejšnje stanje, predstavljajo poseben del naših storitev. Pri tem se zavezujemo k strokovnemu pristopu in izvajanju natančne analize pravnih vprašanj.
  • Vlaganje ustavnih pritožb: v primeru izčrpanja vseh rednih in izrednih pravnih sredstev pravice strank varujemo z vložitvijo ustavne pritožbe pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije.

Z natančnostjo in pozornostjo do vsakega primera zagotavljamo, da gospodarski subjekti, ki jih zastopamo, brezskrbno nadaljujejo s svojim poslovanjem, saj se zavedamo, da kakovostno zastopanje zmanjšuje možnost morebitnih izgub in tveganja. Naše strokovno delo prispeva k varnemu in uspešnemu poslovanju naših strank ter vzpostavlja zaupanje in ugled v poslovnem okolju.

Sorodne vsebine

Novela Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1

V Državnem zboru je bila dne 26.10.2023 sprejeta novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), ki...

Davčno izogibanje – Neskladnost Zakona o davčnem postopku z Ustavo RS

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-492/20 z dne 5. 10. 2023 – Ustavno sodišče Republike Slovenije...

»Ne«pravočasno izplačilo regresa zaradi nelikvidnosti delodajalca

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, najkasneje do 1. julija tekočega...

Sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1)

Dne 29.09.2022 je bil sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1). Potrošnik po novem nima...

Pet “plavih” – Trajajoča kršitev delavca?

»V PRIMERU TRAJAJOČE KRŠITVE SUBJEKTIVNI ROK ZA PODAJO IZREDNE ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI NE ZAČNE...

Uporabno dovoljenje za hiše, grajene pred letom 2018

Z zadnjo spremembo Gradbenega zakona lahko lastniki enostanovanjskih hiš pridobijo uporabno dovoljenje po samem zakonu,...
Krištof & Brečko Advokatura