Združitve in prevzemi

Našim strankam nudimo celostno storitev v postopku prevzema in združitve gospodarskih družb pri domačih in mednarodnih transakcijah. Stranko vodimo skozi celoten postopek transakcije, pa tudi v okviru integracije prevzemne in ciljne družbe po zaključeni transakciji ter hkrati skrbimo, da je postopek skladen s pravili varstva konkurence. Strokovno svetujemo tudi strankam, ki želijo uspešno izvesti prodajo ciljne družbe.

Zmanjšanje konkurence in težnja po vodilnem mestu na trgu je v postopku združitve in prevzemov ključna, zato je podpora pravnih in finančnih strokovnjakov nujna v vseh fazah postopka transakcije. Prevzemnikom ciljne družbe svetujemo in jih usmerjamo v vseh fazah transakcije, od analize transakcijskih sinergijskih učinkov in določitve prevzemne strategije, pri celotnem procesu pogajanj, izvedbi skrbnega pravnega in finančnega pregleda poslovanja ciljne gospodarske družbe, do sklenitve pogodbe. Strankam svetujemo tudi po zaključeni transakciji v okviru integracije prevzemne in ciljne družbe.

Bistvene faze transakcije za prevzemne družbe:

 • Načrtovanje strategije: S stranko opredelimo cilje, kot so: povečanje tržnega deleža, širjenje na nove trge in pridobivanje ključnih tehnologij. V tej fazi preučimo trg in identificiramo možne ciljne družbe, ki ustrezajo ciljem stranke. Izvedemo finančno analizo in preliminarno oceno vrednosti ciljne družbe in pripravimo ustrezno pismo o nameri.
 • Pogajanja: Stranko zastopamo v fazi pogajanj o ključnih pogojih transakcije, kot so: cena, plačilni pogoji, struktura transakcije, pravice delničarjev oziroma družbenikov, prenos dolgov, roki za izvedbo transakcije idr. Poslovne interese stranke že v tej fazi zavarujemo s sestavo ustrezne pogodbe o nerazkrivanju informacij, ki preprečuje razkrivanje ali odtekanje poslovnih skrivnosti med fazo pogajanj in v nadaljnjih fazah.
 • Skrbni pravni in finančni pregled (Due Diligence): Za stranko pripravimo poglobljen in celovit skrbni pravni in finančni pregled poslovanja ciljne družbe, usmerjen predvsem v tista področja, ki so za stranko ključnega pomena, s čimer postavimo temelj za vsako nadaljnjo fazo v postopku združitvene ali prevzemne transakcije. Gre za podrobno in neodvisno preverjanje poslovanja ciljne družbe, v okviru katerega sodelujemo s stalno mrežo pooblaščenih revizorjev in preizkušenih računovodij na finančnem področju ter s pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti podjetij, nepremičnin, strojev in opreme ter z drugimi strokovnjaki specifičnih področij. Ta korak je ključen za identifikacijo morebitnih tveganj in pridobivanje jasnega vpogleda v vrednost ciljne družbe.
 • Sklenitev pogodbe: Priprava pogodbene dokumentacije je ena ključnih faz v postopku prevzema ali združitve. Naš odvetniški tim skrbno in natančno pripravi vse potrebne pogodbe in ostalo dokumentacijo, ki je potrebna za zaščito interesov stranke. Pri tem smo pozorni na zakonske zahteve, regulative ter želje in potrebe naših strank. Naš cilj je, da s kakovostno pripravljenimi pogodbami zmanjšamo morebitna tveganja ter omogočimo uspešen in brezhiben potek prevzemne ali združitvene transakcije.
 • Financiranje transakcije: Strankam svetujemo glede možnosti pridobitve finančnih sredstev za uspešno izvedbo prevzemne ali združitvene strategije, pri čemer upoštevamo specifične zahteve in cilje stranke. Prevzemnikom nudimo strokovno pomoč pri izbiri najustreznejše finančne strukture in jim svetujemo glede pridobivanja posojil, vlagateljev ali drugih virov financiranja, ki bodo podprli transakcijo.
 • Integracija: po zaključeni transakciji sledi integracija obeh podjetij, kjer strankam svetujemo pri usklajevanju procesov, kadrov in drugih ključnih dejavnikov za učinkovito delovanje združenega podjetja.

Celovito pravno svetovanje nudimo tudi tistim strankam, ki želijo izvesti uspešno prodajo gospodarske družbe. S poglobljenim razumevanjem poslovnih izzivov in pravnih vidikov prevzemov strankam zagotavljamo profesionalno usmerjanje skozi celoten postopek, ki zagotavlja zaščito njihovih interesov in uspešen izid transakcije.

Osredotočeni smo na skladnost s pravili varstva konkurence. Naša izkušena ekipa skrbi za izvedbo natančne in pravočasne priglasitve morebitne koncentracije ter pravno analizo trga, kar našim strankam omogoča, da poslovne procese prevzema in združitve izpeljejo v skladu z veljavnimi regulativami na področju varstva konkurence.

Bistvene faze transakcije za prodajalce gospodarskih družb:

 • Načrtovanje strategije: S prodajalci identificiramo njihove cilje in želje glede prevzema ter oblikujemo ustrezen načrt strategije, ki bo usklajen z njihovimi poslovnimi cilji.
 • Pregled kupcev: S pomočjo naše mreže in z izkušnjami izvajamo skrben pregled potencialnih kupcev in ocenimo njihovo zanesljivost in finančno sposobnost za transakcijo.
 • Pogajanja: Prodajalcu svetujemo in ga zastopamo v pogajanjih s potencialnimi kupci, da dosežemo najboljše pogoje in pravično vrednost ciljne družbe, ki se prodaja.
 • Priprava dokumentacije: Pripravimo pogodbeno dokumentacijo, ki zagotavlja interese prodajalca in skladnost s predpisi.
 • Zaključek transakcije: Skrbimo za gladko izvedbo prevzemne transakcije in izpolnitev vseh dogovorjenih pogojev.

Z našim specializiranim pravnim znanjem in osebno angažiranostjo strankam omogočamo varno in uspešno izvedbo postopka transakcije, kar jim omogoča osredotočenje na njihovo poslovanje in načrtovanje za prihodnost.

Sorodne vsebine

Davčno izogibanje – Neskladnost Zakona o davčnem postopku z Ustavo RS

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-492/20 z dne 5. 10. 2023 – Ustavno sodišče Republike Slovenije...
Krištof & Brečko Advokatura