Zeleni prehod – predlog o prenovljenem energetskem zakonu (ez-2)

Vlada Republike Slovenije je na 83. redni seji dne 7. decembra 2023 sprejela predlog prenovljenega energetskega zakona. Predlog novega EZ-2 celovito prenavlja trenutno veljaven Energetski zakon (EZ-1) in prilagaja obstoječi pravni okvir na izzive zelenega prehoda.

Cilji predloga zakona vključujejo sistemsko ureditev področja energetike ter večjo preglednost pravne ureditve. Posebna pozornost je namenjena zanesljivi oskrbi z energijo, prehodu v nizkoogljično družbo in spodbujanju učinkovite konkurence na trgu energije.

Predlog zakona uvaja načela upravljanja energetske politike na državnem in predvsem na lokalnem nivoju, ureja pristojnosti energetskega regulatorja (Agencije za energijo) ter določa osnove za spodbujanje naložb v obnovljive vire energije. Predvideva tudi digitalizacijo in debirokratizacijo postopkov, hkrati pa zagotavlja transparentnost in enakopravnost prijaviteljev.

Posebna postopkovna pravila so predvidena za dodeljevanje finančnih spodbud. Predlog omogoča poenostavljene postopke za črpanje sredstev iz Sklada za pravični prehod in Modernizacijskega sklada. Zakon dodatno uvaja nov instrument, tj. komplementarno financiranje projektov za zeleni prehod, ki so uspešni na razpisih EU.

Z novimi določbami predlog zakona prenavlja koncept načrtovanja razogljičenja na lokalni ravni, saj bodo morale občine pripraviti načrte za opuščanje rabe fosilnih goriv in postaviti cilje na področju učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije.

Pri gradnji nove stanovanjske stavbe projektiranje in vgradnja kotlov na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin ne bosta več dovoljena.

Predvidene so tudi omejitve pri koncesijah za distribucijo zemeljskega plina, s čimer lokalnim skupnostim ne bo več dovoljeno podeljevati novih koncesij za gradnjo in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina.

Prenovljen zakon tako daje prednost rabi obnovljivih virov energije, zmanjšuje onesnaževanje in odvisnost od fosilnih goriv ter prispeva k trajnostnemu razvoju in doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora.